หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒-๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


      โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอแสดงความยินดีกับนักรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

       1.  เด็กหญิงกชพร  สุดจิตร       2. เด็กหญิงภคพร  สมมุ่ง
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
        วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
        1. เด็กชายสิรวิชย์  รัชสิน        2. เด็กหญิงปณยา  เจียวก๊ก     3. เด็กชายปุญยรัจน์  ปานแก้ว
        4. เด็กชายเผดิมยศ  คงเมือง
   5. เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒนประดิษฐ์
        วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์-อังกฤษ

         -   เด็กชายรวิโรจน์  บุญยัง
        วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - คอมพิวเตอร์
          -  เด็กหญิงจรรยาพร  ถนอมรัตน์
       สำรองประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ
          -  เด็กหญิงธนภร  อึี่งเจริญ


 
       ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตามนโนบายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

 

คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
 


 

           โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านร่างกาย   สติปัญญา  จิตใจ  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  รู้จักเสียสละ โดยกำหนดสถานที่ดำเนินกิจกรรม  ณ  สวนหลวง ร.9  สุราษฎร์ธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาการ “ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ” ครั้งที่ 69 จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6-8 มค. 2563 จำนวน 4 กิจกรรม สรุปผลดังนี้
1.กิจกรรมคัดลายมือภาษาไทย ม.1-3 เหรียญทอง อันดับ 10
2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.1-3 เหรียญทอง อันดับ 9
3.กิจกรรมพินิจวรรณคดี ม.1-3 เหรียญทองแดง ชนะเลิศ
4. กิจกรรมแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ม.1-3 เหรียญเงิน อันดับ 7

 

      โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ(Local Sufficiency School : LSS)  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร


 

   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ดังนี้
  1.การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง
  2.การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง
  3.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 (6 บท)  ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง          
  4.การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.1 – ม.3 ได้รับเหรียญทอง


 

        โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดนดีตนแบบของสังคมไทย เยาวชน คนสร้างชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี  2562 คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2562  ณ หอประชุมกองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร โดยหม่อมหลวงภัทรสุดา  กิติยากร เป็นประธานพิธิมอบโล่ ซึ่งนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
       1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  วรรณมณี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 รับรางวัลสาขาสันทนาการ
      2. เด็กชายปิยชาติ  สุปราณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1  รับรางวัลสาขาด้านกีฬา


  เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับเกียรติบัตรคเณศนาฏมหามุนี  รางวัล “เทพมหาศิลป์” เพื่อแสดงว่า  เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  เป็นผู้เชี่ยวชาญช่วยเหลือให้บริการสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  สาขาด้านเยาวชนศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี  ในงาน “คเณศนาฏมหามุนี ”  ประธานในพิธี  ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  วุฒิสมาชิก ๒๕๖๒  ณ  โรงละครเดอะบาซาร์เธียเตอร์ ชั้น C (สวนลุมไน้ท์บาซาร์ รัชดา) จ.กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอังคารที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๒   

 

   เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลกินรีทอง  ครั้งที่ ๕  คนดีต้นแบบของสังคมไทย    ประจำปี  ๒๕๖๒  สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น  ในงาน “รางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๕  ”  ประธานในพิธี  หม่อมหลวง  จรัสพงษ์  จรูญโรจน์   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๒   ณ  ลานวีรันด้า  ฮอลล์  คริสตัลปาร์ค  เอกมัย-รามอินทรา จ.กรุงเทพมหานคร

 


         
    เด็กชายคณิศร  นิยมรส นักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ 3) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

เด็กชายคณิศร  นิยมรส   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ ๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น   เมื่อวันที่   ๙- ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๒   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร


 

    เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  สาขาเยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “เยาวชนคนสร้างชาติ”  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๑ ประธานในพิธี  หม่อมราชวงศ์ วรปภา  จักรพันธุ์ เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร


          นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 - 26  พฤศจิกายน  2562  ผลการแข่งขันดังนี้
    1. โยนบอลลงตะกร้า ระดับอนุบาล  1 – 3  ได้รับ เหรียญทอง

    2. วาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล 2  ได้รับ เหรียญทอง
    3. วาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล 3 ได้รับ เหรียญทอง
    4. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 1 - ป.3 ได้รับ เหรียญทอง
    5. อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ระดับ ป. 4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทอง
    6. อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทอง
    7. ประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ  เหรียญทอง
   8. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   ระดับ ม.1 - ม.3 ได้รับ เหรียญทอง
   9. การอ่านบทร้อยกรอง ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทอง
   10. ประดิษฐ์ของจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับ เหรียญทอง
   11. ประกวดรำวงมาตรฐาน ระดับ  ม. 1 - ม. 3  ได้รับ เหรียญทอง
   12. เล่านิทานประกอบการแสดงและสื่อ ระดับอนุบาล 1 - 3  ได้รับ เหรียญเงิน
   13. โครงงานระดับอนุบาล  1 - 3 ได้รับ  เหรียญเงิน
   14. การแข่งขันฉีกปะกระดาษ ระดับอนุบาล 2 ได้รับ เหรียญเงิน
   15. คัดลายมือภาษาไทย  ระดับ ป. 1 - ป. 3 ได้รับ  เหรียญเงิน
   16. ตอบปัญญาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.1 - ป.3 ได้รับ  เหรียญเงิน
    17. อ่านบทร้อยกรอง ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญเงิน
    18. ตอบปัญญาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ  เหรียญเงิน
    19. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4- ป.6 ได้รับ เหรียญเงิน
    20. การแข่งขันสร้างศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1 - ม.3 ได้รับ  เหรียญเงิน
    21. คัดลายมือภาษาไทย  ระดับ ม.1 – ม.3 ได้รับ  เหรียญเงิน
    22. วาดภาพระบายสี   ระดับอนุบาล 1 ได้รับ เหรียญทองแดง
    23. การแข่งขันฉีกปะกระดาษ ระดับอนุบาล 1 ได้รับ เหรียญทองแดง
    24. ปั้นดินน้ำมันลอยตัว ระดับอนุบาล 2 ได้รับ เหรียญทองแดง
    25. สร้างภาพด้วยดินน้ำมัน (นูนต่ำ) ระดับอนุบาล 3 ได้รับ เหรียญทองแดง
    26. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับ ป. 1 - ป.3 ได้รับ เหรียญทองแดง
    27. กล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย   ระดับ ป. 4 - ป. 6  ได้รับ เหรียญทองแดง
    28. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทองแดง
    29. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.4 - ป.6 ได้รับ เหรียญทองแดง
    30. การแข่งขันเรียงความ ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทองแดง
    31. การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทอง
    32. อัจฉริยภาพทางภาษาไทย  ระดับ ม. 1 - ม. 3 ได้รับ เหรียญทองแดง


 
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ซึ่งโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยมีนายคีรีศักดิ์ ร่างเล็ก ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายเจริญ ขุนปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ยังมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูเด็กปฐมวัยเข้าร่วมในพิธี


 


           โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดโครงการศึกษา เรียนรุ้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และความรุู้ใหม่ ๆ เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียน สร้างเสริมทัศนคติที่ดี ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและนำไปประยุกต์ใช้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรุู้ ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 สิงหาคม และ 2 - 4 กันยายน 2562 ซึ่งแต่ละสายชั้นนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ดังนี้ 
   อนุบาล - ป.1 วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ. กระบี่
   ชั้น ป.2 - ป.3 พิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน จ.กระบี่
   ชั้น ป.4 - ม.2 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่
   ชั้น ป.2 - ป.3 อุทยานธรรมเขานาในหลวง
   จ. สุราษฎร์ธานี
   


 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 


 


 

          
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์      โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

    

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      
 

 
 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :