หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 
 

       เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปี 2562 ในระดับปฐมวัย,ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ทางผู้บริหารชี้แจงแนวนโยบายของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนและผู้ปกครองจะได้พบปะครูประจำชั้นเพื่อรับทราบแนวปฎิบัติสำหรับนักเรียน ซึ่งมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี โดยการประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้า ระดับปฐมวัย-ชั้น ป.4 และช่วงบ่ายระดับชั้น ป.5 - ม.3


 

   เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  ได้รับรางวัลกินรีทอง  ครั้งที่ ๕  คนดีต้นแบบของสังคมไทย    ประจำปี  ๒๕๖๒  สาขาเยาวชนตัวอย่างดีเด่น  ในงาน “รางวัลกินรีทอง ครั้งที่ ๕  ”  ประธานในพิธี  หม่อมหลวง  จรัสพงษ์  จรูญโรจน์   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๒   ณ  ลานวีรันด้า  ฮอลล์  คริสตัลปาร์ค  เอกมัย-รามอินทรา จ.กรุงเทพมหานคร

 


         
    เด็กชายคณิศร  นิยมรส นักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ 3) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

 

     นางสาวสุนี  พันธวัฒน์   นางเบญจมาภรณ์  เดชมณี   และนางพยง  ดาวเรือง บุคลากรของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับโล่เกียรติคุณบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนื่องใน“วันเทศบาลประจำปี ๒๕๖๒”เพื่อเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องต่อสังคมและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ณ ห้องศรีวิชัย AB โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๖๒  ที่ผ่านมา


 

      พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี


 
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)ชั้นปฐมวัยปีที่ 2  ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี


 

           ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล 2 รายการ ได้รับรางวัลดังนี้
         1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันฟุตซอลเมืองเงาะนาสาร by อดุลย์คัพ ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร 
         2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน และประชาชนครั้งที่ 15  รุ่นประชาชนหญิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2562 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมส่งเสริมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระสู่ความเป้นเลิศทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงตามศักยภาพ ให้นักเรียนฝึกนำความรู้หลายวิชามาบูรณาการร่วมกัน นักเรียนได้มีประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในการเรียน โดยกิจกรรมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) และระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-5 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สวนหลวง ร.9 สุราษฎร์ธานี 

 

“พิธีกตัญญู  ขอขมา ปัจฉิม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓”
         โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  จัดพิธีกตัญญู  ขอขมา ปัจฉิม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๕  ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู  แสดงถึงความกตัญญูต่อครูผู้อบรมสั่งสอน  และขอขมาครู  โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เมื่อวันที่   ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒

 

เด็กชายคณิศร  นิยมรส   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ ๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น   เมื่อวันที่   ๙- ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๒   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร


 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในโรงเรียน  โดยการให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. ได้ให้ความอนุเคราะห์ เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
 


 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) นำนักเรียนนาฏศิลป์ ร่วมการแสดงในงาน สรงน้ำ ปิดทอง รูปหล่อหลวงพ่อกล่อม ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ธาวาส


  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับปฐมวัย
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 

วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านร่างกาย   สติปัญญา  จิตใจ  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี   มีความรับผิดชอบ  รู้จักเสียสละ  โดยจัดกิจกรรมที่สวนหลวง ร.9  สุราษฎร์ธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 


 

       

โรงเรียนเทศบาล ๑ แตงอ่อนเผดิมวิทยา) มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก โดย ผอ.เจริญ ขุนปักษี มีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 8 คน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน รอบสอง จำนวน 3 คน 


 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) นำตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงนาฏศิลป์ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

    เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  สาขาเยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “เยาวชนคนสร้างชาติ”  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๑ ประธานในพิธี  หม่อมราชวงศ์ วรปภา  จักรพันธุ์ เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร


 

          
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์      โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

    

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      
 

 
 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :