หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
   - A   + A

 
การปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ป.๑ และระดับชั้น ม.๑
                โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  และขอเปลี่ยนแปลงการปรับพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จากเดิมวันที่  ๖ -๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เลื่อนเป็นวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.๒ -ป.๖

         * วันรับสมัคร
                   วันที่  ๑๘ - ๒๒  มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๒.๐๐ น.  และ ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.
 ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

       
 * หลักฐานการรับสมัคร
                    สำเนาผลการเรียนของนักเรียน (ปพ.๖) ทุกระดับชั้น   
       
 * ทดสอบ
            วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๒

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑  
     
         * รับสมัครและสอบ
                   
ระหว่างวันที่  ๑ -  ๓  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. -๑๒.๐๐ น.  และ ๑๓.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.
 ณ ห้องธุรการโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

         * หลักฐานการรับสมัคร
                    สำเนาผลการเรียนของนักเรียน (ปพ.๖) ทุกระดับชั้น   


         
    เด็กชายคณิศร  นิยมรส นักเรียนคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ในการแข่งขันนักเรียนคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ 3) เข้ารับรางวัลด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

      พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี


 
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย)ชั้นปฐมวัยปีที่ 2  ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี นายธีระกิจ หวังมุฑิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี


 

             ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร่วมงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ” ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยนายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5


 

           ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล 2 รายการ ได้รับรางวัลดังนี้
         1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันฟุตซอลเมืองเงาะนาสาร by อดุลย์คัพ ระหว่างวันที่ 9 -10 มีนาคม 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร 
         2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน และประชาชนครั้งที่ 15  รุ่นประชาชนหญิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2562 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมส่งเสริมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระสู่ความเป้นเลิศทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงตามศักยภาพ ให้นักเรียนฝึกนำความรู้หลายวิชามาบูรณาการร่วมกัน นักเรียนได้มีประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และนำไปปรับใช้ในการเรียน โดยกิจกรรมของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) และระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-5 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สวนหลวง ร.9 สุราษฎร์ธานี 

 

“พิธีกตัญญู  ขอขมา ปัจฉิม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓”
         โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  จัดพิธีกตัญญู  ขอขมา ปัจฉิม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๒๕  ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู  แสดงถึงความกตัญญูต่อครูผู้อบรมสั่งสอน  และขอขมาครู  โดยพิธีจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)  เมื่อวันที่   ๘  มีนาคม  ๒๕๖๒

 

เด็กชายคณิศร  นิยมรส   นักเรียนโรงเรียนเทศบาล  ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   พร้อมเงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  (ผลคะแนนเป็นลำดับที่ ๓)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น   ระดับประเทศ   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น   เมื่อวันที่   ๙- ๑๑  มกราคม   ๒๕๖๒   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์  เขตบางกะปิ    กรุงเทพมหานคร


 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในโรงเรียน  โดยการให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อเตรียมตัวปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่ กกต. ได้ให้ความอนุเคราะห์ เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
 


 

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) นำนักเรียนนาฏศิลป์ ร่วมการแสดงในงาน สรงน้ำ ปิดทอง รูปหล่อหลวงพ่อกล่อม ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ธาวาส


  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
จัดกิจกรรมค่ายวิชาการระดับปฐมวัย
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑
(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 

วันศุกร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาด้านร่างกาย   สติปัญญา  จิตใจ  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี   มีความรับผิดชอบ  รู้จักเสียสละ  โดยจัดกิจกรรมที่สวนหลวง ร.9  สุราษฎร์ธานี  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 


 

       

โรงเรียนเทศบาล ๑ แตงอ่อนเผดิมวิทยา) มอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาการ นานาชาติ ประจำปี 2562 รอบแรก โดย ผอ.เจริญ ขุนปักษี มีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 8 คน วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน รอบสอง จำนวน 3 คน


 
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) นำตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงนาฏศิลป์ในงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2562 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

 วันที่  30,31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี  ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้น มัธยมศีกษาปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมที่ กองร้อยตำรวนตระเวนชายแดนที่ 417 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
              


 

    เด็กหญิงสุเนตรา  คงเวช  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น  สาขาเยาวชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน “เยาวชนคนสร้างชาติ”  เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๑ ประธานในพิธี  หม่อมราชวงศ์ วรปภา  จักรพันธุ์ เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร


 

           เด็กชายปัณณธร  เลิศล้ำฟ้าคะนอง   เด็กชายนพพร  หนูแก้ว  และเด็กหญิงวิจิตรา พรหมทุ่งฆ้อ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)    ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร  จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด  รายการ “TAEKWONDO PTL ๒๐๑๘ ”  ณ จังหวัดพัทลุง  เมื่อวันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  ที่ผ่านมา

 


 

          
     สายตรงผู้อำนวยการ
     ส่งเอกสารถึงโรงเรียน
     เขียนข้อเสนอแนะ
     ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
      ติดต่อโรงเรียน
      ผลการสอบ ONET

     ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
    ห้องเรียนคณิตศาสตร์
     ห้องเรียนสิ่งแวดล้อม
       ห้องเรียนนาฏศิลป์      โรงเรียนเทศบาล ๑
     โรงเรียนเทศบาล ๓
     
โรงเรียนเทศบาล ๔
     โรงเรียนเทศบาล ๕

    

     Link เว็บไซต์ต่าง ๆ


      
      
      
      
      
      
 

 
 
หน้าหลัก  ติดต่อโรงเรียน
 
  
 
©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/19 ถนนโฉลกรัฐ ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077 380542 Fax: 077 280543
Email : contact@t1surat.ac.th
Admin Log in
Website builder by Success Idea
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :