โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 26 คน
ชื่อ-นามสกุล : นัฐวุฒิ มงคลทองศิริ (อ๊อฟ (ฉายา ขาว))
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 7
อีเมล์ : Fackbook nutthapan GA
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกุลวรรธน์ พลภูริรัตน์ (แทน)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : tan.nouvo.elegance@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศิริขวัญ วัฒนโสภณกุล (เกรซ)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 19
อีเมล์ : great.ma37@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปิยชาติ นุ่มนวลประดิษฐ์ (ออย)
ปีที่จบ : รร.เทศบาล ๑ (แตงอ่อน   รุ่น : 26
อีเมล์ : Piyachatkiki65@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุวิชญา ธนะภาชน์ (ไอซ์)
ปีที่จบ : ท.1   รุ่น : 26
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภัคนันท์ (บุญชัก)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 26
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พิมญดา จิตรจำนงค์ (หมอก)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 26
อีเมล์ : ddpimyada7758@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตติกา เมฆหมอก (ผักบุ้ง)
ปีที่จบ : 2561   รุ่น : 26
อีเมล์ : Kittikaeiei396245@gmail.con
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรนลิน คงกตัญญู (อาย)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 26
อีเมล์ : onnalin2004@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อรอุมา ศรนิรันดร์ (อร)
ปีที่จบ : 2562   รุ่น : 26
อีเมล์ : onauna1402sonniran@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เครือฟ้า คำทิพย์ (เตย)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : maximize.miky@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กนกพร ใจสะอาด (กวาง)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 13
อีเมล์ : Kn_m2619@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม