โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

                   โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ตั้งอยู่105/19 ถนนโฉลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง  สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่โรงเรียน 25 ไร่ เดิมได้ตั้งอยู่บนเนื้อที่โรงเรียน 1 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ 358/4 ถ. ตลาดใหม่ หลังตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ด้านหน้าติดถนนตลาดใหม่ ด้านขวาจดถนนตลาดใหม่ ซอย 25 และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ในปัจจุบัน) ด้านขวาจดถนนตลาดใหม่ ซอย 23 อาคารพานิชย์ ด้านหลังจดบ้านพักราษฎรและ มีการสร้างอาคารพาณิชย์คั่นกลาง ทำให้มีบริเวณโรงเรียนแบ่งเป็น 2 ส่วน ระหว่างอาคาร 1 ร่มไทร ประกอบด้วยเรือนพยาบาล, ห้องเรียนชั้น ป.3, ห้องเรียนอนุบาล 1-2, อาคาร 3 เลิศปัญญา ประกอบด้วยห้องเรียนชั้น ป.1,ห้องเรียนชั้น ป.2,ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB) และอาคาร 4 นภาจรัส ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้น ป.4, ห้องอินเตอร์เน็ต, ห้องนาฎศิลป์, ห้องธุรการ, ห้องโสตทัศนศึกษา, ห้องประชุม (มีอาคารพาณิชย์และถนนซอยเซนเตอร์พอยต์คั่นกลางทำให้แยกส่วนโรงเรียนเป็น 2 ส่วน) อีกส่วนแบ่งเป็น อาคาร 2 ชัยพฤกษ์  ประกอบด้วยห้องเรียนชั้น ป.6, ห้องเรียนชั้น ป.5, ห้องพักครู, และอาคาร 5 ฉัตรสุดา ประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องเรียนระดับมัธยม, ห้องพักครู, ห้องเก็บของ ห้องแนะแนว, ห้องจริยธรรม, ห้องดนตรีไทย, ห้องวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นปัญหาในการปรับปรุงโรงเรียนพอสมควร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะผู้บริหารนครสุราษฎร์ธานี ได้อนุมัติงบประมาณและได้ก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่บริเวณที่ดินพรุคลองควาย เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ที่ขยายเพิ่มขึ้นประกอบกับที่เดิมมีบริเวณคับแคบและมีถนนผ่านกลางทำให้ไม่สะดวก ไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการและไม่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานจึงได้ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่มีองค์ประกอบที่จำเป็นพร้อมเปิดสอน มีเนื้อที่ประมาณ  25 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ในขณะนั้น) ซึ่งมีอาณาเขตดังนี้
              ทิศเหนือ จดสาธารณะประโยชน์ (พรุคลองควาย) ยาวประมาณ  156.00 เมตร
              ทิศตะวันออก จดสาธารณะประโยชน์ (พรุคลองควาย) ยาวประมาณ  357.00 เมตร
              ทิศใต้  จดสาธารณะประโยชน์ (พรุคลองควาย) ยาวประมาณ  182.00 เมตร
              ทิศตะวันตก จดสาธารณะประโยชน์ (พรุคลองควาย) ยาวประมาณ  270.00 เมตร พร้อมกันนี้ เทศบาล ได้ก่อสร้าง
                 -  อาคารเรียนจำนวน 4 หลัง อาคาร 1 ชื่ออาคารเผดิมเดช อาคาร 2 ชื่ออาคารเวชพิสิฐ  อาคาร 3 ชื่ออาคารพิชชานันท์ 
                    อาคาร 4 ขื่ออาคารปัญญาโชติ
                 -  โรงอาหารจำนวน 1 หลัง
                 -  อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 2 หลังชื่ออาคารอเนกประสงค์ 1 และ อาคารอเนกประสงค์ 2
                 -  ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 4 หลัง
                 -  ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรภายในบริเวณโรงเรียน
                 -  ถนนภายในโรงเรียน
                 -  ติดตั้งระบบประปาภายในบริเวณโรงเรียน
                 -  ขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
                 -  ป้ายชื่อโรงเรียน
                 -  รั้วโรงเรียน
                 -  เสาธงประจำโรงเรียน รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนประจำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพอสังเขป มีดังต่อไปนี้
             พ.ศ. 2467  อำมาตย์เอกหลวงสุราษฎร์สารภิรมย์ นายอำเภอบ้านดอนก่อตั้งโรงเรียนตำบลตลาดขึ้นโดยใช้อุโบสถ" วัดไทร "
                               ตำบลตลาดเป็นที่เล่าเรียน
            พ.ศ. 2467   ย้ายมาอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญ " วัดไตรธรรมาราม "
            พ.ศ. 2474   ย้ายจากวัดไตรธรรมารามอาศัยเรียนอาคารชั้นล่างของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (เดิม) ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
            พ.ศ. 2478   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
            พ.ศ. 2481   นางแตงอ่อน จิวโฮฮวด , นางเอ้ง สุวรรณกูล อุทิศสร้างโรงเรียนมอบให้ เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
                               ชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) โดยมี ครูใหญ่ประจำต่างหาก
            พ.ศ. 2485   เทศบาลสร้างโรงเรียนใหม่หนึ่งหลังชื่อโรงเรียน เทศบาล ๑ (ถนนตลาดใหม่)   ย้ายนักเรียนที่อาศัยเรียนอยู่ที่โรงเรียน
                               สุราษฎร์ธานีมาเรียน ณ โรงเรียนใหม่
           พ.ศ. 2518    รวมกับโรงเรียนเทศบาล ๒ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) กับโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนตลาดใหม่) เข้าด้วยกัน ชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑
                               (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
           พ.ศ. 2528    สร้างอาคารเรียนใหม่แบบ ค.ส.ล. มี  3  ชั้น  9 ห้อง ชั้นสอง และชั้นสามเป็นห้องเรียนชั้นล่างเป็นห้องพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
                               ห้องอาจารย์ใหญ่ ห้องธุรการ ชื่ออาคาร ๔       นภาจรัส
           พ.ศ. 2532    สร้างอาคารโรงประกอบอาหาร 1 หลัง
           พ.ศ. 2534    เทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคารทั้งสองด้าน จัดทำที่ตั้งพระพุทธรูปบูชาประจำโรงเรียน จัดทำสนามเด็กเล่นเพื่อบริการนักเรียน
                               และชุมชน
           พ.ศ. 2535    นางสุนิสา วงศ์เจริญ เทศมนตรีฝ่ายการศึกษา บริจาคเงินร่วมกับงบประมาณ เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จัดสร้างอาคาร 1 หลัง                                   ชื่ออาคาร 5 ฉัตรสุดา แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น
                                        -  ชั้นล่างต่อเป็นห้องสมุด
                                        -  ชั้น 2 และชั้น 3 เป็นห้องเรียน ม.1 และ ม.2 จำนวน 4 ห้องเรียน
                                        -  ชั้น 4 เป็นดาดฟ้ามุงหลังคาสำหรับเป็นห้องพิมพ์ดีดและห้องพัสดุ
          พ.ศ. 2537   เทศบาลได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนต่อกับอาคาร ๕ ฉัตรสุดา แบบ ค.ส.ล. 4 ชั้น
                                       -  ชั้นล่างต่อเป็นห้องประชุมและกั้นเป็นห้องดนตรี ห้องศิลปศึกษาห้องสวัสดิการ  ห้องพลศึกษา  ห้องพยาบาล
                                       -  ชั้น 2 เป็นห้องเรียน ม.3 และห้องพักครู
                                       -  ชั้น 3 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซาวด์เล็ป ห้องพักครู
                                       -  ชั้น 4 เป็นห้องดนตรีไทย ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพักครู/แนะแนว
         พ.ศ. 2538   เทศบาลสร้างห้องน้ำห้องส้วมฝั่งอาคารมัธยมแทนของเดิมได้ปรับปรุงห้องสมุดของชั้นล่างใต้อาคาร 5 (ฉัตรสุดา)
         พ.ศ. 2539   เทศบาลให้งบประมาณสร้างอัลลอยด์ทั้งสองบริเวณ
         พ.ศ. 2545   เทศบาลให้งบประมาณสร้างห้องพักครู 2 ชั้น
         พ.ศ. 2546   เทศบาลให้งบประมาณสร้างส้วมซึมชั้นเดียว 26 ที่นั่ง
         พ.ศ. 2547   ปรับปรุงรั้วโรงเรียนหลังอาคารฉัตรสุดา และเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคาร ร่มไทร เลิศปัญญา ชัยพฤกษ์ ซ่อมแซมห้องพักครู
         พ.ศ. 2559   ภาคเรียนที่ 2 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) ได้ย้ายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเรียนสถานที่ใหม่ ถนนโฉลกรัฐ 
                            ชื่อโรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ตั้งอยู่ที่ 105/19 ถนนโฉลกรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
                            จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
         พ.ศ. 2560   เทศบาลให้งบประมาณก่อสร้างอาคาร คลส.3 ชั้น 12 ห้องเรียน ชื่ออาคารพิชชานันท์ อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง
                            ชื่ออาคาร  อเนกประสงค์ 2
         พ.ศ. 2560   ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2560) ได้ย้ายนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ไปเรียนสถานที่แห่งใหม่ ถนนโฉลกรัฐ
                            และได้คืนอาคาร 2 ชัยพฤกษ์และอาคารฉัตรสุดาให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
         พ.ศ. 2561   เทศบาลได้ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า ยาว 150 เมตร และซุ้มพักผ่อนนักเรียนจำนวน  20 หลัง
         พ.ศ. 2561   ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561) ได้ย้ายนักเรียนระดับอนุบาล ถึงระดับชั้น ป.4 ไปเรียนสถานที่แห่งใหม่ ถนนโฉลกรัฐ                               พร้อมขยายชั้นเรียน (อนุบาล) 1-3 และได้คืนอาคาร 1 ร่มไทร อาคาร 2 ชัยพฤกษ์ และอาคาร 4 นภาจรัส และอาคารประกอบ
                           ทุกอาคารให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561