โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
                                      พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ มาตรฐานสากลมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม
    จริยธรรม มีความเป็นไทยและรับผิดชอบต่อสังคม
2. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานของสถานศึกษา
8. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน
9. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
10. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา
                                       เป้าหมาย
1. โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. โรงเรียนมีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลุ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. มีการพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. มีการส่งเสริมยุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและท้องถิ่น