โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
ประกาศโรงเรียน
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 226) 26 ธ.ค. 65
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (อ่าน 266) 26 ธ.ค. 65