โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
ปฐมวัย

นางสุพิชญา หีตพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
อีเมล์ : hitphassupichaya@gmail.com

นางสาวรัชนี เลี่ยนพานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : ratchaneesorn40@gmail.com

นางพัชราภรณ์ บัวคง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
อีเมล์ : cnpatcharaporn1974@gmail.com

นางนิตยา อินทชุ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
อีเมล์ : Nittaya.in2508@gmail.com

นางรติมา เจียวก๊ก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
อีเมล์ : ratima1752@gmail.com

นางสาวราตรี ไทยปาน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
อีเมล์ : ratreethaipan@gmail.com

นางสาวพิชญรัตน์ อินนุพัฒน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
อีเมล์ : Pladow.innupat@gmail.com

นางสาวพิชญา เป็ดสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
อีเมล์ : fffong.pe@gmail.com

นางสาวจิราพร คงพยัคฆ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
อีเมล์ : violet_1616@hotmail.com

นางสาวรัสยา พงศ์กิตติไพบูลย์
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
อีเมล์ : violet_1616@ hotmail.com

นางสาวนุชนาฎ สุขสนอง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
อีเมล์ : Nuchanat04032526@gmail.com