โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนีย์พร นาคมุสิก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : tussaneporn2511@gmail.com

นางนฤมล แหวนเพ็ชร
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : namontoon@gmail.com

นายวรรยุท สัมพันธมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : Wanyut9504@gmail.com

นางนิตยา สุวรรณมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : da5919@out look.com

นางอุทัย เมืองพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : Kiad591212@gmail.com

นางสาวนวลจันทร์ ชมภูพล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : nualjan2475@hotmail.com

นางสาวนิชพิมพ์ ขอจิตต์เมตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : pim06k@gmail.com

นางธัญญพัฒน์ ทิพย์มนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : tanyaput03@gmail.com

นายรชต ลาภอภิสิทธิกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางธัญญาทิพย์ นาคปลอด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : thanyatip.noona@gmail.com

นางสาวอมลรัตน์ ลอยใหม่
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : Faii262538@gmail.com