โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายปัญญกิจ มณีโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : punyakit14@gmail.com

นายยงยุทธ ชัยทอง
ครูเชี่ยวชาญ
อีเมล์ : yyongyutt9947@gmail.com

นางสาวสุรินดา วุฒิโภค
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : N_ok_lek@hotmail.com

นางภัทราวดี เขียวยศกิจ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : pattharapat2522@gmail.com

นายวัชระ ช้างนรินทร์
ครู คศ.1
อีเมล์ : Watchara_kai@outlook.co.th

นางนงนุช รักษานุ่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : raksanoon@gmail.com

นายวิชา พรหมโชติ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : Wichapromchot1984@gmail.com

นางสาวเบญจมาภรณ์ เดชมณี
ผู้ช่วยครู
อีเมล์ : tukta252025562558@gmail.com