โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเมธา เมืองพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
อีเมล์ : metha1991@gmail.com

นางกรรณิกา แก้วสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : krumum07@gmail.com

นายอนุรัก เอกเพชร
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : anurak9344@gmail.com

นายณรงค์ฤทธิ์ พรัดเมือง
ครูชำนาญการ

นางสาววาสนา สมบุญ
ผู้ดูแลเด็ก