โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่.ร.ต.หญิงขวัญกมล ม่วงศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : kaunkamon451@gmail.com

นายสมพร ณ พัทลุง
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมชาย ทองพิทักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : max.kappum@gmail.com