โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุทธิดา ณ พัทลุง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเบญจพร จิตต์จง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางชฎากรณ์ โสภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุษณีย์ กูเล็ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเบญจมาภรณ์ เดชมณี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายณรงค์ฤทธิ์ พรัดเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3