โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนิชพิมพ์ ขอจิตต์เมตต์
ครู คศ.4
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุฑามาศ เผือกผ่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายนันทวัฒน์ แหวนเพ็ชร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปิยภัทร มูลศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววาสนา สมบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกรรณิกา แก้วสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3