โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวราเชญ ยุไร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุรินดา วุฒิโภค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสมพร ณ พัทลุง
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายไพรัช ชิตเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางธัญญาทิพย์ นาคปลอด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายปัญญกิจ มณีโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวธนวรรณ สงจินดา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4