โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางภัทราวดี เขียวยศกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางทัศนีย์พร นาคมุสิก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอภยดี พ่วงขำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายรชต ลาภอภิสิทธิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสมชาย ทองพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางวารยา ชุติดำรง
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายเจตดิลก ชุมภูธร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางพิมพ์พิมล สวัสดิเวทิน
ครูอัตราจ้าง