โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายวัชระ ช้างนรินท์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางธัญพัฒน์ ทิพย์มนตรี
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายกิตติ ลีวิริยะพันธุ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางประภาพรรณ ชนะสงคราม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเมธา เมืองพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสุภาวดี ศรีพลวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายอนุรักษ์ เอกเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุนี พันธวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4