โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
105/9 หมู่ 4 ถนนโฉลกรัฐ  ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-380542-3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาวดี ศรีพลวัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : supawadit328@gmail.com

ราเชญ ยุไร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : Rachen9496@gmail.com

กัญญารัตน์ ทองวิลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : Kunyarutok2518@gmail.com

นางสาวเบญจพร จิตต์จง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : benchporn 32871@gmail.com

นางสาวสุฑามาศ เผือกผ่อง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : suthamat.2535@icloud.com

นางศิลดา ศรีอินทร์
พนักงานจ้างโครงการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : mysilada@gmail.com

นางสาวปิยภรณ์ สัชญูกร
พนักงานจ้างโครงการ
อีเมล์ : piyaporn1310@gmail.com